Login

FASTE AKTIVITETER:
Barnehagen har faste uke aktiviteter. Aktivitetene representerer en videreføring av tradisjoner og styrker fellesskapet og samarbeidet mellom avdelingene.
Vi ønsker å gi barna opplevelser og erfaringer gjennom tilrettelagte aktiviteter via fagene: Kropp, bevegelse og helse. Natur, miljø og teknikk. Kunst kultur og kreativitet. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form. Kommunikasjon, språk og tekst. Dette bidrar til å stimulere barnas fantasi, lek og sosial utvikling som gir grunnlag for læring. Som voksne i arbeid med barn ønsker vi å se hvert enkelt barns behov og bidra til individuell trivsel, medvirkning og utvikling.

Foto Einar Elton

LEIKEGRUPPER

MÅL: Legge tilrette for lek og aktiviteter tilpasset aldersgruppen, med faste barn og voksne.
Leikegruppene består av faste grupper med barn og voksne (På Midtbyen er barn og voksne sammen fra begge avdelinger). Gruppene er tilnærmet aldershomogene (barn på samme alder), noe som gir oss muligheten til å tilpasse læring og opplegg til den enkelte aldersgruppe. Vi har leikegrupper tirsdag, onsdag og torsdag, fra kl. 09.30 - 11.30. Her er vi fleksible, slik at gruppetiden kan utvides ved turer o.l. Gruppene kan rullere rundt på de ulike rommene i barnehagen. Barna vil via leikegruppene få en mulighet til å bli kjent med rom, barn og voksne fra den andre avdelingen. Gruppetiden brukes til leik, turer og temaarbeid og tilrettelagte aktiviteter.
Den enkelte leikegruppe vil lage en plan med mål og aktiviteter tilpasset sin barnegruppe ut fra barnehagens satsingsområder. Lekegruppene evalueres fortløpende, og kan derfor bli endret i forhold til organisering og sammensetning av barn, voksne og antall grupper i løpet av året.

KORET

MÅL: Vi ønsker å legge grunnlag for sang og musikkglede hos barna
En dag annenhver uke mellom kl. 10.30 og 11.00 samles alle barna ved Midtbyen barnehage til en felles sangstund i ”Trappekoret”. I løpet av denne halvtimen retter vi fokus mot musikk, sangglede og fellesskap. Selvfølgelig ønsker vi også å gjøre et lite nummer av at vi synger i kor. Barna lærer små enkle regler som å følge med på "dirigenten", signaler for å synge sterkt, svakt og vi har også litt kanon- sang osv.
Vi ønsker å ha et allsidig repertoar av barnesanger, alt fra de gamle tradisjonelle til de mer moderne pedagogiske. Vi håper at vi på denne måten kan få formidlet og videreført mye av den rike kulturskatten som våre barnesanger er en del av. Koret vil opptre ved enkelte anledninger her i barnehagen. Mindre grupper med barn fra Løkkan kommer og deltar i koret gjevnlig.”UNDRINGENS TIME”

MÅL: Gi barna en mulighet til undring, glede kunnskap og kjennskap til etikk, filosofi, historie, kristne tradisjoner, høytider og verdier (Våre verdier er mot, respekt, tilgivelse, ansvar).
Hver avdeling har tradisjonelt en samlingsstund med dette tema annen hver uke. Da kan vi fortelle litt fra bibelhistorien, synger sanger, og tar opp ulike etiske og filosofiske tema, samtaler om hvordan vi har det sammen i barnehagen. Vi inviterer barna til å ta opp stor og små tema. Alt dette tilrettelegges ut i fra barnas alder og modenhet. Barna deles i grupper etter alder. Gruppedelingen tilpasses etter de tema vi tar opp.

UTEDAG

MÅL : Legge grunnlag for glede over bruk av egen kropp og opplevelser i ulike utemiljøer.
En dag i uken har vi utedag. Barna skal på disse dagene være ute fra kl. 9.30. Da vi skal være lenge ute er det viktig at barna har riktige og godt med klær på seg. Det vil bli utelek på utelekeplassen, i nærmiljøet eller i marka. Turer til et bestemt mål gir fin motorisk trening.
Barna må disse dagene ha med egen matpakke, drikke og sitteunderlag i egen sekk.
Hvis vi drar på tur, drar vi kl. 9.30. Det er derfor viktig at alle er kommet før 9.30.

Foto Einar Elton

FØDSELSDAGSFEIRING

Når barna har fødselsdag får de krone her i barnehagen, vi synger fødselsdagssang og gjør litt ekstra stas på barnet. Vi har en engen bursdagsmeny, der barnet får velge hva det har lyst på. Det de velger serveres til måltidet kl 11.  

AVDELINGER OG ORGANISERING
Barnehagen har tre avdelinger Byborgen, Elvetårnet og Løkkan barnehage. Vi tilbyr plasser til barn i alderen 0-6 år.
Barnehagen eies og drives av Trondhjems Asylselskap og ligger i Elvegata 1B.
Åpningstiden mandag til fredag er:
7.30 - 16.30. Midtbyen.
7.30 - 16.30. Løkkan.

DAGSRYTME

Dagsrytmen følges ikke slavisk.

7.30
7.30
Midtbyen åpner
Løkkan åpener
 
7.30 - 9.00 Frilek / frokost Matpakke
9.30 - 11.00 Frilek, Utedag Mandag Leikegrupper Tirs, ons, Mandag. Ta med matpakke og drikke. Barna deles i grupper.
10.30 - 11.00 Samlingsstund, kor Kor / undringens time, annenhver torsdag
11.00 - 11.30 Smøremåltid Midtbyen Varmmat hver mandag
11.30 - 12.00 Middag  Løkkan  Tirs, ons, tors og fredag
12.00 - 14.45 Uteleik , Sovetid for de minste Pauser, møter for personalet
14.30 - 15.00 Måltid Frukt og enkel brødmat, Matpakke Løkkan
15.00 - 16.30 Frilek ute / inne  
16.30 Barnehagen stenger


Foto Einar Elton

NY I BARNEHAGEN
Vi i barnehagen ønsker å kunne ta imot barn og foreldre på beste måte og avtaler derfor tid for første oppmøte. Vi ønsker at foreldrene er sammen med barna her i barnehagen de første dagene, slik at tilvenningen går lettere for barna. Barna trenger innesko, regntøy, støvler og skiftetøy som ligger her i barnehagen.

BARNS MEDVIRKNING
Barna skal inviteres til å delta i beslutningsprosesser som angår deres hverdag. Delta i praktiske gjøremål, valg av aktiviteter, delta i dokumentasjon og vurdering.

SAMARBEID

Vi vektlegger samarbeid mellom avdelingene og hus. Dette mener vi er viktig for å gi et best mulig tilbud til barna. Samarbeidet på tvers av avdelingene bidrar til at vi får brukt personalets ulike kompetanse på hele barnehagen.  Personalgruppen består av personer i ulik alder og med ulik erfaring og kompetanse. Det gir oss et spennende og faglig miljø.
I Midtbyen bhg blir barna kjent med rom, barn og voksne på begge avdelinger og personalet blir kjent med barn og foreldre på huset. Vi ønsker at barna i MIdtbyen skal ha tilhørighet til hele barnehagen og ikke bare til en avdeling. Barna på Løkkan barnehage er ofte på besøk på Midtbyen, enten ute eller inne på kor, eller en fest. Og barn og voksne på Midtbyen besøker Løkkan av og til.

FORELDRESAMARBEID

Vi ønsker at dere foreldre skal inviteres til barnehagen ca. en gang i måneden, enten på foreldretreff (kaffe), foreldremøte, samtale eller frokost. Ved oppstart i august, vil det bli en førstesamtale for alle nye foreldre. I løpet av høsten vil det bli foreldresamtale for alle, og til våren vil de som ønsker det, få tilbud om ny samtale.
Det vil bli gitt ut månedsplan for avdelingen hver måned. Av og til vil det bli hengt opp felles beskjeder på avdelingstavlene eller i garderoben. Ellers er den daglige foreldrekontakten viktig, og vi ønsker at dere foreldre kommer med spørsmål, ros og ris.

ANSATTE OG BEMANNING
Grunnbemanningen består av en Pedagogisk leder og to assistenter (296 % stilling) på alle avdelinger. Styrer er ansatt i 100 % stilling. Ved behov har barnehagen ansatte i tillegg for gruppestøtte og spesialpedagogisk arbeid.

Barnehagen er øvingsbarnehage for studenter og elever under utdanning.

Personalets naturlige nærhet, anerkjennelse, varme og humor bidrar til den gode atmosfæren vi mener å ha. Barnehagens valg av innhold mener vi stimulerer til utvikling, lek og læring for alle barn.

MØTER
Personalet har i løpet av uken planlegging og samarbeidsmøter for å forberede det pedagogiske arbeidet. Møtene legger vi til tidspunkt som passer best i forhold til de aktivitetene vi ønsker å gjennomføre.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS