Login

VEDTEKTER FOR MIDTBYEN BARNEHAGE

1. Eierforhold

Trondhjems Asylselskap, en ideell stiftelse i Trondheim, står ansvarlig for driften av barnehagen, som har to avdelinger i egne lokaler i Elvegt. 1b og en avdeling, Løkkan barnehage, i leide lokaler i Batterigt.4B.

2. Formål

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de av departementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak for private barnehager, samt vedtak og retningslinjer fastsatt av eier. Barnehagen bygger på kristen tradisjon og kristent verdigrunnlag. Barnehagen skal preges av Trondhjems Asylselskaps fire grunnverdier, respekt, tilgivelse, mot og ansvar. Gjennom de voksnes arbeid og holdninger utøves etisk veiledning som bygger på kristne og humanistiske verdier. Barnehagen skal gjennom sin virksomhet formidle innholdet i den kristne kulturarv.

3. Barnehagens organer

Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldrerådet (FR), som velger et arbeidsutvalg (FAU) og to representanter til barnehagens samarbeidsutvalg (SU). SU består i tillegg av to representanter for ansatte og to representanter for eier. FR skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Det er utarbeidet egne retningslinjer for SU, som forelegges, og har rett til å uttale seg om, saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

Daglig leder i Trondhjems Asylselskap, er på vegne av styret, eiers representant og nærmeste overordnede til styrer/daglig leder i barnehagen.

4. Opptak

Søknad om barnehageplass skjer via Trondheim kommunes hjemmeside:

https://trondheim.kommune.no/barnehage/ Opptaket foretas av styrer og plassene tildeles barn som er bosatt i Trondheim og tilliggende kommuner. Barnehageplass tildeles etter følgende prioritert rekkefølge:

 

Hovedopptak
 
Gjelder barn   som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som   står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket   oppstartsdato er satt til senest august samme år.

I lov om   barnehage § 12a heter det: "Barn som fyller ett år senest innen utgangen   av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å   få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med   forskrift."

Felles for trondheims-
  barnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om   barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller   sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om   barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

Barnehagens
  tilleggskriterier

3. Barn fra familier med store belastninger på   grunn av sykdom og/eller andre forhold.

4. Søsken til barn som allerede har plass i   barnehagen.

5. Ansattes barn.

6. Hensyn til barnegruppenes sammensetning.

7. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

 

 

Overflyttingsopptak
 
Gjelder barn   med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år   og som søker innen fristen 1. februar 

Felles for trondheims-
  barnehagene 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om   barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller   sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om   barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

Barnehagens
  tilleggskriterier

3. Barn fra familier med store belastninger på   grunn av sykdom og/eller andre forhold.

4. Søsken til barn som allerede har plass i   barnehagen.

5. Ansattes barn.

6. Hensyn til barnegruppenes sammensetning.

7. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

 

 

Suppleringsopptak
 
Gjelder barn   med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller   overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året. 

Felles for trondheims-
  barnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om   barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller   sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om   barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

3. Barn som   mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/ stenging,   skal prioriteres.

Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller   permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved   hovedopptak/overflyttingsopptak.

Barnehagens
  tilleggskriterier

4. Barn fra familier med store belastninger på   grunn av sykdom og/eller andre forhold.

5. Søsken til barn som allerede har plass i   barnehagen.

6. Ansattes barn.

7. Hensyn til barnegruppenes sammensetning.

8. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

5. Oppsigelse

Oppsigelse av plassen i barnehagen skjer via Trondheim kommunes søkeportal. Oppsigelsestiden er to måneder. Kontingent og kost betales ut oppsigelsestiden. Regelen om oppsigelse gjelder fra det tidspunkt en har takket ja til plass. Betalingsmislighold vil medføre oppsigelse av plassen. Oppsigelsen vil være gjeldende fra den første eller den femtende i måneden.

6. Foreldrebetaling

Barnehagen følger Trondheim kommunes satser for foreldrebetaling og regler for moderasjoner og friplasser. Barn som tilhører en annen kommune innen opptakskretsen, kan ha andre moderasjonsordninger. Det betales maksimalpris for tolv måneder per år, fordelt på elleve kontingenter. Juli måned er betalingsfri. Betaling for kost kommer i tillegg.

7. Åpningstider

Åpningstid Midtbyen barnehage, Elvegt. 1B, mandag – fredag kl.07.15 – 16.30.

Åpningstid Løkkan barnehage, Batterigt. 4B, mandag – fredag kl.07.30 – 16.30.

Barnehagen holder stengt fem planleggingsdager i løpet av året, julaften og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag. Samarbeidsutvalget uttaler seg om barnehagens daglige åpningstid, som skal være i samsvar med den godkjenning som er gitt for barnehagen, og innenfor de rammene som for øvrig gis. 

8. Ferie

Barna skal som hovedregel ha fire ukers ferie hvert år. Minimum tre uker bør være sammenhengende i løpet av sommeren. Melding om barnets sommerferie leveres styrer før 1.mai. Barnehagen kan holde stengt inntil tre uker i løpet av sommeren. Samarbeidsutvalget uttaler seg om tidspunkt for sommerstenging. Informasjon om hvilke dager barnehagen vil ha stengt, gis ved barnehageårets begynnelse.

9. Permisjon fra barnehageplass

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon sendes barnehagen innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde.

10. Flytting

Dersom man flytter ut av barnehagens opptakskrets, som er Trondheim og tilliggende kommuner, kan plassen beholdes inntil en måned.

11. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 m2 pr. barn over 3 år, og 5,3 m2 pr. barn under 3 år.

12. Ansvar og forsikring

Det er tegnet ulykkesforsikring for barna, som gjelder hele døgnet, også utenom barnehagetiden. Reise med kollektive transportmidler skjer kun etter at det er innhentet skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

13. Intern kontroll

Barnehagen følger forskriftene om internkontroll med hensyn til blant annet arbeidsmiljø, brannvern og produktkontroll, og har egne rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsene.

14. Taushetsplikt

Personalet og medlemmer i samarbeidsutvalget har taushetsplikt i henhold til barnehagelovens §21.

15. Endring av vedtekter

Endringer av vedtektene gjøres av styret for Trondhjems Asylselskap.

Gjeldende vedtekter er vedtatt i styremøte 9.juni 2008. Siste revisjon er foretatt i mars 2016.

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS