Login

Pedagogiske satsningsområder 2014 - 15

1. BRUK AV DIGITALE VERKTØY

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et mye brukt begrep i vårt samfunn. Hvilken innvirkning har dette på arbeidet i barnehagen og hvordan kan vi nyttgiggjøre oss dette på en god måte for barn og personale i vår barnehage? Vi har valgt å bruke begrepet digitale verktøy, slik det også gjøres i Temahefte: IKT i barnehagen, utgitt av Kunnskapsdepartementet.

Digitale verktøy kan blant annet være PC, scanner, kamera, videokamera, projector, elektroniske leker, interaktive fortellinger, IPAD

Mål for arbeidet:

1. Barn og personale skal bli kjent med ulike digitale verktøy

2. Bruk av digitale vertøy skal være en del av vår arbeidsmåte i lek og læring

3. Bruk av digitale verktøy skal støtte barns utvikling og tilby nye uttrykksformer

2. FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGEN

Vi ser det som en viktig oppgave å legge grunnlaget tidlig for at barna skal bli glad i å være ute, ha et positivt forhold til egen kropp, oppleve glede og mestring over å kunne beherske fysiske aktiviteter.

Mål for arbeidet:

1. Det skal være et fysisk miljø både inne og ute som legger til rette for utfoldelse.

2. Arrangere aktivitetsdager og turer

3. Ta i bruk det nye uteområdet vårt

4. Lære barna viktigheten av et sunt kosthold

3. BARNS MEDVIRKNING

Dette er et av de mest sentrale begrepene i dagens barnehagehverdag. Vi har jobbet mye med dette temaet, blant annet gjennom kurs for personalet og som tema på foreldremøte.

Mål for arbeidet:

1. Barn skal ha innflytelse på sin egen hverdag gjennom å kjenne at sin stemme blir hørt

2. Det skal være ulike samlingspunkt gjennom en måned, avhengig av alder, hvor barna blir tatt med på råd og erfaringsutveksling omkring tema som rører seg i barnehagen

3. Muligheten for å la barn medvirke skal prege barnehagens miljø

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS