Login

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN DRONNING MAUDS MINNE

 

 

1. Eierforhold

Barnehagen eies og drives av Trondhjems Asylselskap.

 

2. Formål

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak for private barnehager, samt vedtak og retningslinjer fastsatt av eier.

 

Barnehagen bygger på kristen tradisjon og kristent verdigrunnlag. Barnehagen skal preges av Trondhjems Asylselskaps fire grunnverdier, respekt, tilgivelse, mot og ansvar. Gjennom de voksnes arbeid og holdninger utøves etisk veiledning som bygger på kristne og humanistiske verdier. Barnehagen skal gjennom sin virksomhet formidle innholdet i den kristne kulturarv.

 

3. Barnehagens organer

Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldrerådet (FR), som velger et arbeidsutvalg (FAU) og to representanter til barnehagens samarbeidsutvalg (SU). SU består i tillegg av to representanter for ansatte og to representanter for eier. FR skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Det er utarbeidet egne retningslinjer for SU, som forelegges og har rett til å uttale seg om, saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

 

Daglig leder i Trondhjems Asylselskap, er på vegne av styret, nærmeste overordnede til styrer/daglig leder i barnehagen.

 

4. Opptak

Opptak av barn skjer etter søknad, med søknadsfrist 1.mars. Opptaket foretas av styrer og plassene tildeles barn som er bosatt i Trondheim. Barn som får plass i barnehagen beholder denne fram til skolestart. Ved opptaket skal det legges vekt på at gruppesammensetningen m.h.t. alder, kjønn mv. blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas.

 

Barnehageplass tildeles etter følgende prioritert rekkefølge:

 

 

Hovedopptak
Gjelder barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartsdato er satt til senest august samme år.

I lov om barnehage § 12a heter det: "Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift."

Felles for trondheims-
barnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

Barnehagens
tilleggskriterier

3. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold.

4. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.

5. Ansattes barn.

6. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

 

 

Overflyttingsopptak
Gjelder barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. februar 

Felles for trondheims-
barnehagene 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

Barnehagens
tilleggskriterier

3. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.

5. Ansattes barn.

6. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

 

 

Suppleringsopptak
Gjelder barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året. 

Felles for trondheims-
barnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/ stenging, skal prioriteres.

Barnehagens
tilleggskriterier

4. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold.

5. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.

6. Ansattes barn.

 

5. Oppsigelse

Oppsigelse av plassen i barnehagen skjer skriftlig. Oppsigelsestiden er 2 måneder. Kontingent og kost betales ut oppsigelsestiden. Regelen om oppsigelse gjelder fra det tidspunkt en har takket ja til plass. Betalingsmislighold vil medføre oppsigelse av plassen. Oppsigelsen vil være gjeldende fra den første eller den femtende i måneden.

 

 

6. Foreldrebetaling

Barnehagen følger Trondheim kommunes satser for foreldrebetaling og moderasjonsordninger. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri.

 

7. Åpningstider

Åpningstid er kl.07.30 – 16.30.

Barnehagen holder stengt fem planleggingsdager i løpet av året, julaften og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag. Samarbeidsutvalget uttaler seg om tidspunkt for barnehagens åpningstid, som skal være i samsvar med den godkjenning som er gitt for barnehagen, og innenfor de rammene som for øvrig gis.

 

8. Ferie

Barnehagen skal holde stengt minst to av inntil tre uker i løpet av sommeren. Samarbeidsutvalget uttaler seg om tidspunkt for feriestenging, som skal legges innenfor fellesferien. Informasjon om hvilke dager barnehagen vil ha stengt, gis ved barnehageårets begynnelse. Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av året.

 

9. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 m2 pr. barn over 3 år, og 5,3 m2 pr. barn under 3 år.

 

10. Ansvar og forsikring

Det er tegnet ulykkesforsikring for barn som har plass i barnehagen.

Reise med kollektive transportmidler skjer kun etter at det er innhentet skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

 

11. Intern kontroll

Barnehagen følger forskriftene om intern kontroll for barnehager, og har egne rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsen.

 

12. Taushetsplikt

Personalet og medlemmer i samarbeidsutvalget har taushetsplikt i henhold til barnehagelovens §21.

 

13. Endring av vedtekter

Endringer av vedtektene gjøres av styret for Trondhjems Asylselskap.

 

 

Gjeldende vedtekter er revidert 02.12.2014

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS