Login

Byåsen kirkes barnehage har en felles pedagogisk plattform som kan beskrives ved hjelp av 4K:
Kvalitet, kultur, kunst og kreativitet!

 


Kvalitet;

I Byåsen kirkes barnehage oppleves kvalitet først og fremst gjennom faglig sterke og engasjerte voksne! Personalet har kunnskap om planlegging, og de er i stand til å begrunne og vurdere arbeidet i forhold til barna. God struktur gir mulighet til å prioritere barnet og barnegruppen, og bruke mindre tid på organisering.

Dagliglivet i barnehagen inneholder omsorg og danning. Vi ønsker å formidle at hvert enkelt barn er verdifullt og samtidig lære barna å ha respekt og omsorg for hverandre. Å bli sett, føle tilhørighet og bli godtatt som den man er, gir barnet grunnlag for videre utvikling. Er det noen som trenger en stille stund eller litt trøst, har vi en armkrok eller et fang barna kan krype opp i. De voksne er modeller for barna; Vi ønsker at barna skal møte tydelige voksne som har mot på livet! Dagene i barnehagen er preget av lek og læring der personalet er tilstede sammen med barna. Barn som søker utfordringer og opplevelser og strekker seg mot nye mestringstrinn, trenger voksne som bryr seg.

 

 

Kultur;

Byåsen kirkes barnehage er en barnehage i spennet mellom tradisjon og nyskaping! Barnehage er 35 år. Vi har derfor mye erfaring og gode tradisjoner som vi ønsker å ta vare på og videreføre, samtidig som barnehagen hele tiden må forholde seg til endringer, reflektere og se ting på nye måter.

Barnehagen holder til i en kirke, og har helt fra starten av lagt vekt på kristen tradisjon og kristent verdigrunnlag. Kirkeåret med sine farger og symboler, danner et flott utgangspunkt for markering av de kristne høytidene – jul, påske og pinse. I nært samarbeid med Byåsen menighet planlegger og gjennomfører vi barnehagegudstjenester og andre aktiviteter i tilknytning til høytidene. Adventssamlinger rundt julekrybba og påskevandring i kirken er kjære tradisjoner. Vi synger bordvers før måltidene, og formidler bibelfortellinger og sanger med kristent innhold.

Vi ønsker at kristne grunnverdier; tilgivelse, respekt, ansvar og mot, skal prege hverdagen i barnehagen, og komme til uttrykk gjennom holdninger og i møter mellom små og store mennesker.

Barnehagen har utviklet flere tradisjoner knyttet til årsløpet; Turer i Bymarka for hele barnehagen, teaterbesøk, kunstutstillinger, Lucia-feiring / lysfrokost, karneval, hundesledetur og arbeid med solidaritetsprosjekt - Åpen dag. Barnehagens forestilling har blitt en av våre viktigste tradisjoner: Tenk dere 65 barn, i alderen 1-5 år, som strømmer inn i kirken og slår ring om foreldre og andre, mens de synger ”Jeg folder mine hender små…..” Hver vår inviterer barnehagen til forestilling der vi gjennom sang, dikt og drama viser fram noe av det vi har arbeidet med i barnehagen gjennom året. Alle barn og voksne deltar i denne fremføringen – en fellesskapsopplevelse av dimensjoner!

 


Kunst;

Vi ønsker at barna i møte med kulturelle opplevelser; konserter, utstillinger og forestillinger, skal utvikle trygghet og identitet. Rike erfaringer med kunst og kultur gir barna et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse og skapende virksomhet. Gjennom lek, den viktigste aktiviteten i barnhagen, legger de voksne til rette for skapende aktiviteter som forming, bevegelse, musikk, dans og drama.

Dette gir barna muligheter til å bruke sine skapende evner, gi uttrykk for egne opplevelser, og prøve ut forskjellige materialer og teknikker. Slike aktiviteter gir fellesskapsfølelse og glede av å skape sammen.

 


Kreativitet;
Vi ser kreativitet i betydningen av å tenke nytt, finne løsninger og tenke muligheter! Vi legger til rette for et mangfold av aktiviteter i et utfordrende og levende miljø. Dagene i barnehagen er preget av lek og aktiviteter der de voksne er tilstede sammen med barna. Barna velger selv hva de vil holde på med, alene eller sammen med andre. I familiekroken dekkes det til bursdag, på gulvet tar togbanen form, det er rocke-konsert på lille-rommet og maling og andre formingsaktiviteter ved bordet.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS