Login

Beliggenhet
Vi på Bakklandet barnehage har grunn til å være fornøyd med beliggenheten. Sentrumsnært, men uten trafikkstøy og sjenerende forurensing.

Barnehagen ligger på Singsaker i et gammelt totalrenovert hus og er landets nest eldste barnehage, startet opp i 1840. Det er lite igjen av interiør og atmosfære som gir en følelse av å være i et gammelt hus. Bortsett fra på mørkeloftet da. Det ligger der urørt og spennende som da huset ble bygget.

Vi er ikke så heldige at vi har skogen rett utenfor gjerdet, men vi har Nidelva, Høyskoleparken og Duedalen rett i nærheten. Så daglig utelek med fysisk utfoldelse og naturopplevelser behøver ikke begrenses til utelekeplassen.

Avdelinger
Bakklandet barnehage er en tre-avdelings heldagsbarnehage med ca.80 barn. "Marikåpene" og "Leirfivlene" er begge heldagsavdelinger med barn i alderen 3 til 6 år. "Prestekragene" er en familiebarnehageavdeling med barn i alderen 6 måneder til 3 år. Barnehagen gir i hovedsak tilbud om hele plasser. På "Marikåpene" og "Leirfivlene" har vi noen 70 og 80% plasser og på "Prestekragene har vi noen delte plasser (50%).

Bakklandet barnehage er en ombygd enebolig fra ca.1900, som ligger i et etablert boligområde med liten trafikk. Bygningen inneholder:
Første etasje: Heldagsavdeling 3 - 6 år "Leirfivlene"
Heldags BASE for familiebarnehageavdeling 0 - 3 år "Prestekragene"
Andre etasje: Heldagsavdeling 3 – 6 år "Marikåpene"
Tredje etasje: Kontor for styrer, personalrom, personalgarderobe, arbeidsrom for personalet og lager loft.

Utelekeplassen er opprinnelig en gammel hage på ca 1,5 mål som nå er totalrenovert. Det har vært viktig å ta vare på ”hagepreget” samtidig har vi nå fått en allsidig lekeplass med lekeapparater, skjermede kroker og gode muligheter til lek og aktivitet i små grupper
Friluftsarealene: Områdene rundt Kristiansten festning, Duedalen og Høgskoledalen ligger i gangavstand fra barnehagen og brukes daglig. Barnehagen er en sentrumsbarnehage. Mange av barna som går i barnehagen, bor i nærmiljøet, men på grunn av barnehagens beliggenhet går det også barn her som ikke bor i bydelen.

Ansatte/bemanning:
Marikåpene er det fire fast ansatte
Pedagogisk leder.
Førskolelærer.
To assistenter

Leirfivlene er det tre fast ansatte
Pedagogisk leder.
To assistenter.


Prestekragene er det sju fast ansatte
Pedagogisk leder.
Assistent.
Det er fire familiebarnehageassistenter som tar imot fire barn i sine private hjem. En assistent har en gruppe i lokalene på barnehagen.

Det er ansatt kjøkkenassistent i 50% stilling på barnehagen.

I barnehagen har vi flere barn med behov for ekstra hjelp og støtte. Disse får tildelt timer med spesialpedagogisk hjelp ut fra sine behov.

Barnehagen har avtale med rengjøringsbyrå og vaktmestertjeneste.

Møteoversikt
Foreldre/foreldrerådsmøte (samlet) en gang i året. I tillegg har vi "Aldersdelte/gruppe"-foreldremøter for alle foreldrene i løpet av barnehageåret.

Samarbeidsutvalgsmøter avholdes etter behov, gjennomsnittlig to til tre ganger pr. år. Møter i Eierstyret holdes i forbindelse med møter i samarbeidsutvalget. Møte mellom AU og Lederteam holdes på slutten av hvert halvår for å vurdere/diskutere innhold og utvikling i barnehagens pedagogiske arbeid.

Alle foreldre får tilbud om minimum en foreldresamtale pr. barn pr. barnehageår. Nye foreldre får, i tillegg til dette, en introduksjonssamtale ved oppstart og en oppfølgingssamtale noen måneder etter oppstart. Utover dette avtales samtale etter behov. For barn som skal slutte ved barnehagen vil det bli en avsluttende samtale.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det i vårt arbeid med barna er nødvendig med uformelle og formelle skriftlige observasjoner. Det kan i den forbindelse også være aktuelt å benytte video, i disse tilfeller vil det bli innhentet spesiell tillatelse.


Åpningstider, ferie og andre dager barnehagen holder stengt:
Bakklandet barnehagen er åpen fra 7.30 til 16.30.
Familiebarnehagen er åpen fra 7.45 til 16.15.
Barnehageåret regnes fra 1.08 til 31.07.
Barnehagen er åpen alle hverdager med unntak av jule og nyttårsaften og onsdag før påske. Barnehagen er også stengt fem planleggingsdager i året. Vi har tre uker sommerlukking i fellesferien i juli.
Barna skal ha fire ukes ferie i løpet av barnehageåret. Juli måned er betalingsfri.


Sommerlukking: Uke 28, 29 og 30

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS